News
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก เคมเปญ Gift for You 2018 @ Fortune Town
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก เคมเปญ Gift for You 2018 @ Fortune Town
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก เคมเปญ Gift for You 2018 @ Fortune Town

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก เคมเปญ Gift for You 2018 @ Fortune Town

ผู้โชดดีจากเคมเปญ มี 12 รายการ จำนวน 31 รางวัล ดังนี้


รางวัลที่ 1    Huawei P20 Pro  จำนวน 1 รางวัล  ได้แก่
คุณเศรษฐสิริ ประยูรพัฒนฉัตร  095 589 XXXX

รางวัลที่ 2     Microsoft Tablet Surface GO
จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
คุณเพ็ญพิชชา วงษ์ถ้วยทอง 098 817 XXXX

รางวัลที่ 3    สมาร์ททีวี   TOSHIBA ขนาด 49 นิ้ว
จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่
คุณปรเมศวร์ รัตนพันธ์ 089 454 XXXX
คุณคมสัน ศิริโฆษิตยางกูร 080 460 XXXX
คุณธีรภัทร ครุฑวงศ์ 091 724 XXXX

รางวัลที่ 4   ตู้เย็น 1 ประตู PANASONIC รุ่น  NR-AH148R
จำนวน 2 รางวัล  ได้แก่
คุณสุรเดช เชิดชูอัศวพงศ์ 089 667 XXXX
คุณไพวัน สุทธิผล 085 931 XXXX

รางวัลที่ 5    DJI Osmo Mobile 2  ไม้กันสั่นของสมาร์ทโฟน
จำนวน 2 รางวัล  ได้แก่
คุณวิไลลักษณ์ ยวงทอง 081 440 XXXX
คุณประถมพงศ์ บังเกิดสุข  084 878 XXXX

รางวัลที่ 6    SHARP เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FP J30TA
จำนวน 2 รางวัล  ได้แก่
ฃคุณภัณฑิกา จุนเจือดี 086 392 XXXX
คุณสุเมธ กรีโส 086 821 XXXX

รางวัลที่ 7    TOSHIBA กะทะไฟฟ้ารุ่น HGN -6D
จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่
คุณสุปรียา สุขจันทร์  094 669 XXXX
คุณมงคลวิช ทองอนันต์ 081 844 XXXX
คุณนิลวรรณ เรืองไพศาล 081 355 XXXX

รางวัลที่ 8    เครื่องดูดฝุ่น PHILIPs 2000 วัตต์ รุ่น FC8294
จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่
คุณเมธี จิรจริยาเวช  081 901 XXXX
คุณจิรพงศ์ กูลณรงค์ 092 265 XXXX
คุณบุปผา สิงห์สม 097 996 XXXX

รางวัลที่ 9    หม้อหุงข้าวดิจิตอลELECTROLUX  รุ่น ERC6503w
จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่
คุณกิตตินันท์ มากปาน 096 708 XXXX
คุณเสริมพงศ์ คงวิริยะวิทยา 081 814 XXXX
คุณธันยลักษณ์  เจตน์ตระกูลวิทย์  095 703 XXXX

รางวัลที่ 10    เตาแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งโต๊ะ ELECTROLUX รุ่น  ETD29KC
จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่
คุณชนันพันธ์ กัลยาณมิตร 089 123 XXXX
คุณภูยวัชร์ เตชเอกสิทธิ์ผล 084 219 XXXX
คุณราเชน ชัยชูมินทร์ 086 556 XXXX

รางวัลที่ 11  ELECTROLUX เครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบพกพา 300 วัตต์ รุ่น EMB3025
จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่
คุณปิยะมาศ ชูราศรี 089 783 XXXX
คุณภาณุพงค์ รักเรือง 089 883 XXXX
คุณเกศรินทร์ สุทธหลวง 081 116 XXXX

รางวัลที่ 12    เตารีด PHILIPS ไอน้ำ 2300 วัตต์ รุ่น GC2990
จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
คุณอมรเทพ  สมุห์สนธิ์  099 614 XXXX
คุณ Fiona Lee  088 720 XXXX
คุณปรัชญา ทารัตน์  089 706 XXXX
คุณณัฐวุฒิ เฉลยไตร 081 751 XXXX
คุณปุณณะ ฤกษ์วลีกุล  083 752 XXXX

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที ที่มารับรางวัล
3. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายในวันที่ 4 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.30 -18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เท่านั้น หากเลยกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลดังกล่าว
5. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่มีบัตรประขาชน  โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
5.1 หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัล
5.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง)  และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์
6.กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่ไม่มีบัตรประขาชน การติดต่อรับรางวัลจะต้องให้ผู้ปกครองมารับรางวัลแทน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
6.1 สำเนาใบสูติบัตร ของบุตรหลาน
6. 2 บัตรประชาชน (ตัวจริง)  พร้อม สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา)
6. 3 หนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน
6.4 การหัก  5% จะหักตามสิทธิ์ของผู้ปกครอง
7. กรณีผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัลแทนได้  โดยมอบหมายตัวแทนมารับสิทธิ์แทน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
7.1 หนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน
7.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง)  พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
7.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล
7.4 การหัก  5% จะหักตามสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัล
8. กรุณาติดต่อนัดรับของรางวัล โทร 02 247 3737  ต่อ 3020 หรือ  083 989 1502 ,063 901 0291   หรือ INBOX เข้ามาที่  www.facebook.com/fortunetown

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2016 C.P. TOWER Growth Leasehold Property Fund All Rights Reserved