News
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "Fortune Town All Zones on Sale"
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล

งานกิจกรรม “Fortune Town All Zones on Sale”

ผู้โชคดีจากแคมเปญ มี 7 รางวัล    จำนวน 16  รายการ ดังนี้

 

รางวัลที่ 1    Macbook Air รุ่น 13 นิ้ว               จำนวน 1  รางวัล

1. คุณศิริพร   ไล่ประกอบทรัพย์           086 906 XXXX

รางวัลที่ 2     iPad 8th Gen with Wi-fi             จำนวน 3  รางวัล

1. คุณสมบูรณ์  มะหะหมัด                 080 475 XXXX

2. คุณวิรินทริญา  สวัสดิ์ธนพูล             081 442 XXXX

3. คุณพชรพร จิพิมาย                      097 256 XXXX

รางวัลที่ 3    เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติ Xiaomi Mi Robot Vacuum - Mop 

จำนวน 3 รางวัล

1. คุณอังศุมา  สีระสาร                      097 969 XXXX

2. คุณจักร์ชัย  ชัยดิลกลาภ                 081 318 XXXX

3. คุณมรกต  ป้อมทอง                      094 823 XXXX

รางวัลที่ 4     Smart Phone  Huawei Y9s        จำนวน 2  รางวัล

1. คุณพงศ์ชัย  เกศวารักษ์                 081 842 XXXX

2. คุณเกตุสุดา อัศวกิจพาณิช              091 715 XXXX

รางวัลที่ 5     Smart Watch  Huawei Watch GT 2  ขนาด 46 mm 

จำนวน 2  รางวัล

1. คุณหัทยา  ภัคภูมิคนาธิป                 095 641 XXXX

2.คุณณัฐนรี ตรณโนภาส                     089 485 XXXX

รางวัลที่ 6     เครื่องฟอกอากาศ Mi Air Purifire  3H   จำนวน 3  รางวัล

1. คุณวรรณชัย  สระศรี                      063 925 XXXX

2.คุณพิชยา  ไพสิฐวาลี                      094 964 XXXX, 081 701 XXXX

3. คุณณิฐิกา  ศรีศักดิ์วัฒนะ                 081 497 XXXX

รางวัลที่ 7    Smart Watch Huawei Watch FIT    จำนวน 2  รางวัล

1. คุณรุธิรดา  ดวงศรี                        089 119 XXXX

2. คุณวัฒนา พิศาลก่อสกุล                 081 751 XXXX

 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที ที่มารับรางวัล

3. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564 ที่ ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.30 -18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เท่านั้น หากเลยกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลดังกล่าว

5. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่มีบัตรประขาชน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้

   5.1 หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัล

   5.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง)  และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์

6. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่ไม่มีบัตรประขาชน การติดต่อรับรางวัลจะต้องให้ผู้ปกครองมารับรางวัลแทน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้

   6.1 สำเนาใบสูติบัตร ของบุตรหลาน

   6.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อม สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา)

   6.3 หนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน

   6.4 การหัก  5% จะหักตามสิทธิ์ของผู้ปกครอง

7. กรณีผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัลแทนได้ โดยมอบหมายตัวแทนมารับสิทธิ์แทน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้

   7.1 หนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน

   7.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง)  พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

   7.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล

   7.4 การหัก 5% จะหักตามสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัล

8. กรุณาติดต่อนัดรับของรางวัล โทร 02 247 3737 ต่อ 1610 หรือ  062 414 5915, 095 207 9516  

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2016 C.P. TOWER Growth Leasehold Property Fund All Rights Reserved